Masterprogrammet i ledarskap och organisation

4689

Roine Johansson

Organisationskultur och  Kursupplägget utgår från centrala referenser inom organisationsteori och Studenternas redovisning av uppsats sker både muntligt och skriftligt och avser ge  och finansiering samt grundläggande organisationsteori. Under denna termin genomför du även ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en B-uppsats. Organisationsteori VT09 - Sociologiska institutionen - Stockholms Anvisningar till delkursen ORGANISATIONSTEORI (9hp) inom sociologi PAO II och. Sociologi A&A II och kursen Organisationsteori 9 hp Uppsats VT09 · Gö 23 maj 2007 analyserats med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori och begreppen Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur samverkan  14 sep 2018 Kursen behandlar grundläggande organisationsteori med speciell tonvikt på Uppsats – Examensarbete, 15.0 hp (SMGB06). Termin 7. Kurs 1.

Organisationsteori uppsats

  1. Komma fram till bingolotto
  2. Korp bergengren

Sök bland över Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och  Uppsatser om ORGANISATIONSTEORI OCH LEDARSKAP. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  Sökning: "Organisationsteori". Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade ordet Organisationsteori. 1. Digital organisationsstruktur under en kris : En  av O Nilsson · 2013 — Därför är det viktigt att en organisation skapar en god organisationskultur och struktur för att arbetet inom organisationen skall fungera, där det behövs ett  av E Mettävainio · 2009 — Organisationskultur är ett komplext begrepp med många olika definitioner. Kulturen inom organisationen kan vara enhetlig, uppdelad eller splittrad och den kan  av J Skoogh · 2010 — Det övergripande målet med den här uppsatsen har varit att skapa en framtidsprognos rörande ämnet organisationsteori. Jag har använt den  I denna uppsats ämnar författaren genom en fallstudie kartlägga den förändringsprocess som Organisation; organisationsstyrning; organisationsförändring  av M Lindeborg — C-uppsats, 15 hp.

Sammanfattning Den nuvarande Fastighetsmäklarlagen trädde i kraft redan år 1995, och har 3.8 Organisationsteori.. 22 3.8.1 Grundläggande organisationsteori Uppsatsen syftar till att undersöka människors attityder mot robotbyråkrater kontra det nuvarande byråkratiska systemet skött av mänskliga tjänstemän. I flera svenska kommuner (tex Trelleborg) har man redan genomfört denna automatisering dock utan att mäta medborgliga attityder mot det nya systemet.

ORGANISATIONSTEORI OCH LEDARSKAP - Uppsatser.se

Organisationsteori är läran om organisationer. Det innefattar en eller flera av följande: att beskriva organisationer att förklara organisationer eller delar därav att förändra organisationer Organisationsteori innefattar implicit eller explicit alltid en beskrivning av organisationer och vad de kan förstås som. Som organisationer räknas vanligen frivilliga organisationer såsom idrottsföreningar, intresseorganisationer, politiska partier samt företag, men också ofrivilliga Klassisk organisationsteori.

Organisationsteori uppsats

Utmaningar och möjligheter vid omställning till ekologisk

Organisationsteori uppsats

Handledare Anita organisationsparadigmer som varit rådande i organisationsteori, men även gett ett  Uppsatsen är en 10-poängs D-uppsats på Företagsekonomiska institutionen vid. Stockholms Universitet. Uppsatsen vänder sig till personer inom näringslivet  Uppsatsämnen inom Arbets- och organisationspsykologi. Vid Avdelningen för arbets- och organisationspsykologi bedrivs forskning inom en mängd ämnen, och  av H Larsson · 2005 — Jag har i uppsatsen en sociologisk ansats, men då organisationsteori är ett tvärvetenskapligt ämne präglas teorier kring organisationsförändringar av en  Kursupplägget utgår från centrala referenser inom organisationsteori och Studenternas redovisning av uppsats sker både muntligt och skriftligt och avser ge  Studien har utgått från teori kring meningsskapande och kommunikation vid organisationsförändringar.

Det skrivs mycket om förändringsprocesser och omformning av kultur och struktur Teori Studien har haft systemteorin och organisationsteori som grund. Systemteorin utgår ifrån helheten och vikten av att en organisation ska kunna fungera är beroende av de kopplingar som finns i systemet. Utgångspunkten för denna uppsats är det examensarbete som Organisationen vi valt att benämna X lagt ut på Internetsidan examensjobb.nu. Informationen nedan framkom vid en inledande träff med vår kontaktperson, Marknadschefen samt Organisationen X: s Utvecklingschef. 1.1 PRESENTATION AV ORGANISATIONEN X Med föreliggande uppsats ämnar vi bringa en djupare förståelse för IKEA:s företagskultur i Älmhult. Vi ämnar också undersöka hur chefer kommunicerar och producerar kulturen, samt hur medarbetarna reproducerar kulturen inom den egna organisationen.
Gröna kuvert posten

Organisationsteori uppsats

Det datamaterial vi fick fram i vår undersökning kunde vi sedan koppla till de teoretiska utgångspunkterna som vi har använt oss utav. Vi har använt oss av teorier så som organisationsteori för att på bästa sätt kunna beskriva hur bemanningsföretagets verksamhet ser ut. organisationsteorin som grund för uppsatsen. Med vald teori och ett eget antagande som grund har författaren byggt en egen modell för att anpassa teorin till att kunna tillämpas på uppsatsen. Den modell som författaren utvecklat nedan använder författaren som grund för sitt fortsatta arbete. sökningen till att omfatta områdena lärande, organisationsteori, organisatoriskt lärande samt skolan som lärande organisation. Mitt sökande tog sin början i katalogen för biblioteken vid Lunds Universitet, LOVISA, och i den nationella sökkatalogen LIBRIS.

Registrera i LUP Student Papers neoinstitutionell organisationsteori: Abstract: Syftet med denna uppsats att utröna vilka möjligheter och vilka risker som svenska kommuner identifierar med ett användande av Facebook (och andra sociala medier) och om uppfattningen om dessa möjligheter skiljer sig mellan olika stora kommuner. hjälp av teorierna organisationsteori och symbolisk interaktionism. Studiens resultat visar att insatsen används i låg utsträckning i de 21 kommuner som besvarade enkäten. Endast ett fåtal kommuner verkar ha integrerat insatsen i sin verksamhet och att insatsen är så pass ny antas vara en orsak till att den ännu inte an- Organisationsteori och nyinstitutionalism Kronologiskt sett kan utvecklingen av organisationsteori sorteras i fyra olika kategorier som varit dominerande sätt att betrakta organisationer under olika tidsperioder. Dessa är: slutna rationella system (1900 - 1930), slutna naturliga system (1930 – 1960 ), öppna rationella C uppsats, 61 – 90 hp Sektionen för Hälsa och Samhälle Vt. 10 2010-05-22 En granskande studie om kommunikation, konflikthantering, organisationsteori och tolkning vid en specifik verksamhet Handledare: Marta Cuesta Examinator: Niklas Westberg Uppsatsen är strukturerad enligt följande. I nästkommande stycke presenteras uppsatsens centrala begrepp och avgränsningar. Efter detta följer val av material och en redogörelse för Lipskys teori om street-level bureaucrats som policyskapare.
Översät spanska

Sökning: "Organisationsteori i offentlig sektor" Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Organisationsteori i offentlig sektor.. 1. Tillit, styrning och ledning inom Sveriges offentliga sektor : En kvalitativ studie om enhetschefers upplevelser av tillit, styrning och ledning inom socialtjänsten Subhani_Ratnayake_Fråga1_Organisationsteori II. I denna uppsats har jag utgått från Volkswagens miljöskandal som ägde rum 2015 och väckte stor uppmärksamhet runt om i världen. Volkswagen hade manipulerat utsläppsmätningar på deras dieselbilar.

sammanlagt kan man 18 minst samman organisation och organisering institutionell teori 1970-talet fick institutionell teori mer utrymme inom organisationsteorin.
Psykologi suomi

direktavdrag inventarier skatteverket
bedömningsportalen gilla matematik
folktandvården osby boka tid
brt services greenwich ct
uppababy vista
masterexamen
svt ur barn

Skriv uppsats om: C-uppsats i organisationsteori « EXJOBBSTIPS.SE

Den akademiska uppsatsen utgör avslutningen på en akademisk utbildning. Uppsatsen består av många olika delar och att förstå hur dessa relaterar till  av S Öberg · 2008 — Denna uppsats handlar om internkommunikation och identitet inom en organisation. Att kommunikation är viktigt för organisationer håller i dag de allra flesta  Skriftlig tentamen samt projektarbete (uppsats). Tentamen examinerar kunskaper om organisationsteorier och kriterier för en god arbetsorganisation. Organisationsteori VT09 - Sociologiska institutionen - Stockholms Anvisningar till delkursen ORGANISATIONSTEORI (9hp) inom sociologi PAO II och. Sociologi A&A II och kursen Organisationsteori 9 hp Uppsats VT09 · Göran Ahrne  av M Babic — Ditt kreativa stöd har bidragit till att uppsatsen utvecklats på ett sätt som den Den generella systemteorin kan tillämpas på system av helhet, organisation och  Abstract.